D0142AEB-CD3E-450A-85FD-4B05B454F608 (1) (1)

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Notariskantoor Moerdijk B.V.

Algemene Voorwaarden Notariskantoor Moerdijk B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Notariskantoor Moerdijk B.V.

Artikel 1.

Notariskantoor Moerdijk B.V. is een naar Curaçaos recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt de notariële praktijk te beoefenen. Een lijst van de aandeelhouders in Notariskantoor Moerdijk B.V., althans van de personen die aandelen in Notariskantoor Moerdijk B.V. via hun respectieve houdstermaatschappijen en werkmaatschappijen houden - welke personen conform internationaal gebruik ook wel als "partners" worden aangeduid - wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Notariskantoor Moerdijk B.V. worden verstrekt.

Artikel 3.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Notariskantoor Moerdijk B.V., maar ook ten behoeve van alle "partners" (als hiervoor bedoeld) respectievelijk alle andere personen die voor Notariskantoor Moerdijk B.V. werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Notariskantoor Moerdijk B.V. van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Notariskantoor Moerdijk B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 4.

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notariskantoor Moerdijk B.V. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Het staat Notariskantoor Moerdijk B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen "partners" (als hiervoor bedoeld) en personeelsleden van Notariskantoor Moerdijk B.V. te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 3. Notariskantoor Moerdijk B.V. zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 4. De opdrachtgever, ook in het geval deze optreedt voor en namens een derde (waaronder begrepen een nog op te richten rechtspersoon), zal gehouden zijn tot nakoming van de op hem rustende verplichtingen, waaronder begrepen de voldoening van het honorarium.
 5. Notariskantoor Moerdijk B.V. zal voor de uitvoering van de aan haar verleende opdracht een gebruikelijk honorarium in rekening brengen, tenzij ander wordt overeengekomen. Indien meer werkzaamheden uitgevoerd worden dan gebruikelijk, zal een hoger honorarium in rekening worden gebracht dan gebruikelijk. Bij het voortijdig beëindigen of intrekken van de opdracht, al dan niet als het gevolg van het niet doorgaan van de beoogde rechtshandeling(en), zal een honorarium in rekening worden gebracht welke in overeenstemming is met de reeds uitgevoerde werkzaamheden.
 6. De opdrachtgever aan wie, door middel van een declaratie of op andere wijze, betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Notariskantoor Moerdijk B.V. vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede ter zake van de door Notariskantoor Moerdijk B.V. bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende medewerkers gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
 7. Notariskantoor Moerdijk B.V. is bevoegd openstaande declaraties te verrekenen met gelden welke ten behoeve van de opdrachtgever worden gehouden op de derdengeldenrekening.
 8. Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever is Notariskantoor Moerdijk B.V. bevoegd de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgehad, zonder daardoor op enige wijze aansprakelijk te zijn voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.

Artikel 5.

 1. Indien de uitvoering van een opdracht door Notariskantoor Moerdijk B.V. leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in lid 3, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Notariskantoor Moerdijk B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Notariskantoor Moerdijk B.V. komt.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Notariskantoor Moerdijk B.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van ANG 10.000.
 3. Notariskantoor Moerdijk B.V. is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidbeperkingen van derden zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Notariskantoor Moerdijk B.V. voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
 4. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 6.

De wijze waarop communicatie met en ten behoeve van opdrachtgevers plaatsvindt, waaronder uitdrukkelijk begrepen communicatie via e-mail geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7.

Op grond van de geldende regelgeving is Notariskantoor Moerdijk B.V. verplicht bij het aanvaarden van een opdracht onder meer de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten en zonder toestemming van en zonder het informeren van de opdrachtgever melding te doen van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij de betreffende autoriteiten. Door het verstrekken van een opdracht aan Notariskantoor Moerdijk B.V. bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en, voor zover nodig, de betreffende identiteitsgegevens te verstrekken.

Artikel 8.

De klachten- en geschillenregeling als opgenomen in de Landsverordening op het Notarisambt is van toepassing.

Artikel 9.

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels.

Artikel 10.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 11.

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Curaçaos recht. Geschillen zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Curaçao. Indien Notariskantoor Moerdijk B.V. als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van Notariskantoor Moerdijk B.V.: www.notaris.cw