EXECUTORIALE VERKOOP

“Kwartje kavel 39”

Op woensdag 22 december 2021, des ochtends om 11.00 uur zal, ten overstaan van notaris Mr. M.J.O Moerdijk, of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de Rooi Catootjeweg 1 op Curaçao, krachtens artikelen 3:254 juncto 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden verkocht, eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning:

een perceel grond, gelegen in het Tweede District van Curaçao te “Kwartje”, ter grootte van zeshonderdtweeënzeventig vierkante meter (672 m2), nader omschreven in meetbrief nummer 308 van 2007, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend als Kwartje kavel nummer 39, en al hetgeen verder daartoe door aard, bestemming of natrekking behoort.

De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen voor de veiling ter inzage ten voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer in de bepaling dat van iedere bieder gevorderd zal worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie of andere zekerheid stelt. De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.

Een ieder kan tot veertien (14) dagen vóór de veiling een schriftelijk bod, tot het op grond van art. 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek onderhands verkopen van bovenvermelde onroerende zaak, bij voornoemde notaris uitbrengen.

Het minimum bod dat door de executant verlangd wordt bedraagt ANG 150.000,00.

Auctions performed by Civil Law Notary Office Moerdijk & Palm can also be found in the local newspapers.

Notariskantoor Moerdijk & Palm